Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 3, 4, 5 -letnie

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 5, 6-letnie


PAŹDZIERNIK 2019

PAŹDZIERNIK 2019

DZIECI 3-4 -LETNIE
- Poznawanie wybranych owoców i warzyw.
- Zapoznanie ze sposobem przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.
- Poznanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
- Zapoznanie z etapami powstawania mąki.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
- Podawanie imion mamy, taty, brata, siostry.
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość(np. barwa, wielkość).
- Utrwalanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
- Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wybranego utworu.
- Rozwijanie umiejętności liczenia.
- Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

DZIECI 5-LETNIE
- Rozpoznawanie owoców za pomocą: dotyku, smaku, wzroku, węchu.
- Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części.
- Poznanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.
- Poznanie niektórych produktów otrzymanych z gliny i piasku.
- Poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
- Poznanie sposobu otrzymywania sera, papieru.
- Poznanie pogody, która jest późną jesienią.
- Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody.
- Budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom.
- Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
- Poznawanie właściwości magnesu.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Wyodrębnianie w słowach głosek początkowych ( w nagłosie).
- Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych i zabawach.
- Rozwijanie umiejętności liczenia .

TEMATYKA
1. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ OGRÓD I SAD
2. IDZIE JESIEŃ…DO ZWIERZĄT
3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
4. IDZE JESIEŃ Z DESZCZEM
5. MOJA RODZINA

-rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
- poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
-poznawanie cech kwadratu,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1,2
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
-poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.
- poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
- odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
- utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.
- zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
-odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
-utrwalanie poznanych liter,
-poznawanie sposobu otrzymywania sera,
-poznawanie zwierząt: owcy i barana,
-poznawanie pochodzenia wełny,
-poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
-poznawanie pogody późną jesienią,
-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
-poznawanie cech prostokąta,
-utrwalanie poznanych figur,
-zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
-rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
-poznawanie zjawisk przyrodniczych,
-poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
-budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
-poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
-utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
-rozwijanie umiejętności liczenia,
-poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
-wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
-poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
-budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
-rozwijanie słuchu fonematycznego,
-podawanie cech rodziców,
-rozwijanie sprawności fizycznej
-rozwijanie sprawności manualnej


Tematyka:
1.Idzie jesień… przez ogród i sad.
2.Idzie jesień... do zwierząt.
3.Co z czego otrzymujemy.
4.Idzie jesień… z deszczem.
5.Moja rodzina.


WRZESIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019

DZIECI 3-4 -LETNIE
- Poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
- Nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
- Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.
- Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
- Określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
- Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
- Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych oraz w zabawach z elementem naśladownictwa.
- Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
- Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
- Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody.
- Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

DZIECI 5-LETNIE
- Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów.
- Podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki; określanie swoich zainteresowań.
- Nazywanie części ciała.
- Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
- Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.
- Rozumienie znaczenia zmysłów w życiu człowieka.
- Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
- Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych.
- Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu. - - - Zachęcanie do zgodnego współdziałania w zabawie.
- Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
- Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej). 
- Poznawanie wybranych znaków drogowych.
- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach. Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody.
- Wyodrębnianie sylab w słowach.
- Rozpoznawanie i nazywanie figury geometrycznej – koła.

TEMATYKA
1. TO JESTEM JA
2. MOJA GRUPA
3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
4. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK

- zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
rozwijanie mowy,
- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
- zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
- dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- poznawanie ważniejszych regionów Polski,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- umuzykalnianie dzieci,
- poznawanie narządów zmysłów,
- utrwalanie nazw części ciała,
- poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
- rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
- umuzykalnianie dzieci,
- dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
- poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.
- poznawanie zasad ruchu drogowego,
- rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
- zapoznanie z kołem,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
- rozwijanie sprawności manualnych,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
- poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
- rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie wyobraźni,
- utrwalanie kolorów jesieni,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
- poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie mowy i pamięci.

Tematyka:
1.To jestem ja
2.Moja grupa
3.Moja droga do przedszkola
4.Idzie jesień... przez las, park