Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 3, 4, 5-letnie

Zamierzenia kształcąco-wychowawcze

dzieci 6-letnie


CZERWIEC 2019

- rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

- niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem

- pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy

- przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach

- akceptowanie równości praw wszystkich.

- dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich

- uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci

- pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń

- szanowanie odmienności innych dzieci. 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.

- rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce

- nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr

- dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania.

- przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego

- orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu

- zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie

- organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw

- przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.

- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała

- uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji

- uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tematyka:

1.Niby tacy sami, a jednak inni

2.Wakacyjne podróże

3.Pożegnania nadszedł czas

4.Projekt sport

CZERWIEC 2019

- Poznanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją.

- Utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka.

- Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.

- Mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary.

- Utrwalenie poznanych liter.

- Rozwijanie umiejętności czytania.

- Porządkowanie wiadomości na temat miesięcy i pór roku.

- Poznanie miejsc letniego wypoczynku.

- Poznanie charakterystycznych cech lata.

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.

 

TEMATYKA

1. NIBY TACY SAMI , A JEDNAK INNI

2. WAKACYJNE PODRÓŻE

3. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS


MAJ 2019 

-poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie     pełnionych przez nie funkcji

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych

- kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc

- podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy

- poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego

- stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.   wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski. 

- zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin

- wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt 

-wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.

- opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

- podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców

- opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny

- wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.

- aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).

 

Tematyka:

1.Moja miejscowość, mój region.

2.Moja ojczyzna.

3.Łąka w maju.

4.Święto rodziców.

MAJ 2019

- Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.

- Poznanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania.

- Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

- Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

- Poznanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.  

- Poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską.

- Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.

- Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki.

- Poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników.

- Wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

- Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji na temat ich świąt.

- Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami. - Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywania masy różnych przedmiotów.

- Utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.

- Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

- Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.

- Rozpoznawanie i nazywanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i liczby 10.

- Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: a, b, d, e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, u, c, ł, j, ż, f, h.

 

TEMATYKA

1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

2. MOJA OJCZYZNA

3. ŁĄKA W MAJU

4. ŚWIĘTO RODZICÓW


KWIECIEŃ 2019
KWIECIEŃ 2019

- zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

- poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.

-wyjaśnianie określeń :  rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

-poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub      pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów

- wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)

- wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

-poznawanie sposobów  oszczędzania wody

- poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.

- poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)

- poznawanie przejawów działalności ekologicznej:

- poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla      .                    -poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)

- poznawanie przejawów działalności ekologicznej:

Tematyka:

1.Wiosenne powroty

2.Wiosna na wsi

3.Wielkanoc

4.Dbamy o przyrodę

• Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
• Wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów.
• Określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku.
• Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska.
• Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych.
• Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej.
• Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
• Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
• Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.
• Rozpoznawanie i nazywanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i liczby10.
• Rozwijanie sprawności rachunkowych.
• Układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, utrwalanie liczb i znaków matematycznych +, -, =, <, >.
• Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: a, b, d, e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, u, c, ł, j, ż, f, h.

TEMATYKA
1. WIOSNA W PARKU I W OGRODZIE
2. WIOSENNE POWROTY
3. WIELKANOC
4. WIOSNA NA WSI
5. DBAMY O PRZYRODĘ


MARZEC 2019

MARZEC 2019

- poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)

- wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.

-  poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

- łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.

 - poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.

- zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące

- poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin w różnym czasie.

- poznawanie oznak nadchodzącej wiosny

- uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem

- obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

- zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczanie w nasłonecznionym miejscu, podlewanie, rozsadzanie itp.

- obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach

- poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu

- poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla. 

Tematyka:

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.

2. Projekt Pieniądze.

3. Zwierzęta naszych pól i lasów.

4. Marcowa pogoda.

5. Wiosenne przebudzenia.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania
 • Poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych.
 • Zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka
 • Utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola..
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i na polu.
 • Poznawanie oznak wiosny, wymienianie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pogody wczesną wiosną.
 • Powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem.
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie.
 • Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i liczby 10.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: a, b, d, e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, u, , c. 

TEMATYKA

1. PROJEKT PIENIĄDZE

2. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

3. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

4. MARCOWA POGODA


LUTY 2019

LUTY 2019 

- poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich

- akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

- słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej

- słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia

poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars

- gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy)

- poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych

- poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.

Tematyka:

1. W świecie sztuki - muzyka

2. Ziemia – planeta ludzi

• Słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
• Poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich.
• Akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
• Tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów.
• Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
• Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
• Gromadzenie wiadomości o kosmosie.
• Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych.
• Poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
• Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
• Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, d, e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w.
• Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
• Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
• Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
• Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
• Stosowanie znaków: +, - , = w sytuacjach zadaniowych.
• Rozpoznawanie i nazywanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

TEMATYKA
1. MUZYKA WOKÓŁ NAS
2. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE


STYCZEŃ 2019

STYCZEŃ 2019

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
- wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
- tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską    
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
- pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
- poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), -wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
- opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
- określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
- przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
- stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
- nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.
 
Tematyka:
1. Mijają dni, miesiące, lata
2. Zima i zwierzęta
3. Babcia i dziadek
4. Projekt Zabawki

- Zwrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat. Poznawanie sposobów odmierzania czasu stosowanych dawniej i obecnie. Wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia.

- Opisywanie cech zimowego krajobrazu; utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.

Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków.  Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

- Wzbogacanie wiedzy na temat Arktyki.

- Utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem.

- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych.

- Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek – dawnych i współczesnych.

- Wzbogacenie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia teatralnego.

- Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat.

- Dokonywania oceny postępowania bohaterów literackich.

- Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.

- Wyodrębnianie części (podzbioru) z określonej całości (zbioru).

- Poznanie zapisu cyfrowego liczby 8.

- Wprowadzenie znaku matematycznego + ; utrwalenie znaku =; stosowanie znaku +, = w sytuacjach zadaniowych.

- Poznawanie liter s, S, n, N, b, B, g, G,

TEMATYKA

1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA…

2. ZIMA I ZWIERZĘTA

3. BABCIA I DZIADEK

4. PROJEKT – ZABAWKI

5. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

GRUDZIEŃ 2018

- poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat

   - poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.

- poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

  -nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.

    -dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

 -poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

 -wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

 -nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

 - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

 -dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

- poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć

- dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

- nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.

 - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Tematyka:

1.Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2.Idzie zima ze śniegiem.

3.Idą święta.

4.Projekt Prezenty.

GRUDZIEŃ 2018

- Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.

-  Poznawanie historii węgla – pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika.

-  Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

-  Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie – poznanie charakterystycznych cech zimy.

- Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.

- Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

- Porównywanie liczebności zbiorów – wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

- Poznanie liter l ,L, y, Y, r, R,

- Poznanie zapisu cyfrowego liczby 7 

TEMATYKA 

1. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

2. IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

3. IDĄ ŚWIĘTA


LISTOPAD 2018
LISTOPAD 2018

• określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
• opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
• podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
• łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
• określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
• dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
• gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
• poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
• określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
• dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
• porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
• przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
• akceptowanie równości praw wszystkich  
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
• przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
• uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
• uświadomienie zagrożeń wynikających z:
- niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
- kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
- samodzielnego spożywania lekarstw
- samodzielnego stosowania środków chemicznych
• przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
spożywanie różnorodnych pokarmów
• uświadomienie zagrożeń wynikających z:
- niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
- kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
- samodzielnego spożywania lekarstw
- samodzielnego stosowania środków chemicznych
• przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 
Tematyka:
  1,Moja rodzina
  2.Mój dom.
  3. Moje prawa i obowiązki.
  4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

•Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
•Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
•Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny.
•Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
•Poznawanie wybranych własności magnesu.
•Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach.
•Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
•Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
•Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej.
•Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
•Poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
•Nazywanie części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
•Zapoznanie z dokumentem określającym prawa dziecka.
•Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków.
•Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
•Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych.
•Poznawanie czynników warunkujących zdrowie.
•Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania.
•Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
•Tworzenie słów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
•Układanie rymów do podanych słów.
•Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
•Poznanie liter i, I, t, T, d, D, k, K.            
•Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
•Dostrzeganie symetrii w otoczeniu.
•Poznanie cyfr 5, 0, 6.
•Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
•Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

TEMATYKA
1.MOJA RODZINA
2.MÓJ DOM
3.MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
4.MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


PAŹDZIERNIK 2018
PAŹDZIERNIK 2018

-poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych
– rozpoznawanie ich po owocach
-rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu,    wzroku, po smaku

-wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej

-poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)

-wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli

-rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części

-rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka

-nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania

-zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

-poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy

-zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała

-rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.  -określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
-nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
-dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
-zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków        atmosferycznych
-obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły,   intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.). 

Tematyka:

1.Idzie jesień… przez ogród i sad

2.Idzie jesień… do zwierząt

3.Co z czego otrzymujemy?

4.Idzie jesień… z deszczem

•Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
•Rozwijanie wrażliwości: węchowej, smakowej i dotykowej.
•Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
•Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.
•Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.
•Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów.
•Poszerzanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu niektórych zwierząt jesienią.
•Poznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
•Dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka; poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka.
•Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji
chleba.
•Poznanie właściwości i sposobu zastosowania węgla i wełny.
•Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
•Dostrzeganie zmian zachodzących późną jesienią.
•Poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości.
•Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
•Utrwalanie nazw liczebników porządkowych.
•Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej.
•Rozpoznawanie i nazywanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: o, O, a, A, m, M, e, E.
•Poznanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2, 3, 4.

TEMATYKA
1.IDZIE JESIEŃ …PRZEZ OGRÓD I SAD
2.IDZIE JESIEŃ … DO ZWIERZĄT
3.CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
4.IDZIE JESIEŃ … Z DESZCZEM
WRZESIEŃ 2018

-przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
- podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
- podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego   owocu, pojazdu itp.
- określanie swoich zainteresowań.
-przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 
-uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa). 
-dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji
-poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
-poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)

-zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
-uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi -zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

-nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych

- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach

- poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)

- gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
-poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy)


Tematyka:
1.To jestem ja.
2.Moja grupa.
3.Moja droga do przedszkola.
4.Idzie jesień przez las, park.

WRZESIEŃ 2018

•Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów; podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp. Określanie swoich zainteresowań.
•Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
•Rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka.
•Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania.
•Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
•Wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem roli dyżurnego.
•Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych.
•Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy. Poznawanie wybranych znaków drogowych.
•Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia. Poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.
•Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania.
•Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
•Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, poznawanie ich budowy. Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona). Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody.
•Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt.
•Poznawanie wybranych grzybów, jadalnych i trujących.
•Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi.
•Wyodrębnianie sylab w słowach, określanie ich kolejności i liczby.
•Określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby.
•Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
•Zapoznanie z figurami geometrycznymi – kołem i kwadratem.
•Posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

TEMATYKA

TO JESTEM JA
MOJA GRUPA
MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
IDZIE JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK