Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest  w formie:
1.konsultacji z nauczycielami przedmiotów , wychowawcami, nauczycielami -specjalistami, dyrektorem ( dla uczniów, rodziców , nauczycieli)
2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
3. zajęć rozwijających uzdolnienia
4. zajęć logopedycznych
5. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z pedagogiem/oligofrenopedagogiem

Rodzaje zajęć rozwijających:
klasa I- 
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie, zajęcia sportowe
klasa II- 
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie
klasa III- 
Zajęcia rozwijające logiczne myślenie , zajęcia artystyczne
klasa IV-
zajęcia sportowe
klasa V-
zajęcia artystyczne muzyczne
klasa VI-
zajęcia artystyczne
klasa VIII-
zajęcia rozwijające kreatywność, Podróże z jęz. angielskim

Dla uczniów posiadających
orzeczenie ppp organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne.