Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoły …………………………………

§ 1

Podstawa prawna działalności Rady Rodziców:

 1. niniejszy Regulamin,
 2. art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. Statut Szkoły ………………….

§ 2

Rada Rodziców jest niezależnym, samorządnym przedstawicielem i reprezentantem ogółu rodziców uczniów Szkoły ………………………………….

§ 3

Rada Rodziców może występować do Dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami – we wszystkich sprawach szkoły.

§ 4

Kompetencje Rady:

 1. uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego,
 4. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 5. dokonywanie oceny swojej działalności.

§ 5

Zadania Rady:

 1. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły,
 2. nawiązywanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi,
 3. przedstawienie swoich wniosków i opinii dyrektorowi i organom prowadzącemu i prowadzącemu nadzór.

§ 6

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Wybory są tajne.

§ 7

Rada wybiera w głosowaniu jawnym:

 1.  Prezydium Rady Rodziców,
 2. Komisję Rewizyjną – w składzie dwuosobowym.

§ 8

Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym:

 1. przewodniczącego,
 2. zastępcę przewodniczącego,
 3. sekretarza,
 4. skarbnika.

§ 9

Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Członek może również zostać usunięty z Rady w szczególnych przypadkach, np. w sytuacji niewywiązywania się ze swoich obowiązków. Na miejsce usuniętych członków wybiera się nowych.

§ 10

Zebrania Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 11

W zebraniach może uczestniczyć Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej lub inne zaproszone osoby.

§ 12

Z zebrań Rady Rodziców sporządza się protokoły.

§ 13

Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem formalnym działania Rady, realizację uchwał, a w szczególności gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców.

§ 14

Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków.

§ 15

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły.